CURRICULUM VITAE

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ref no: TV-HR-P0001-F002

Revision no: 02

Date: February 07,2022

Every applicant must fill out this form in English in full – Mọi ứng viên phải điền đầy đủ bằng tiếng Anh
APPLYING FOR POSITION (VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN) 1-Position (Chức danh): Upload Image
2-Position (Chức danh):
Monthly salary expected (Mức lương tháng đề nghị) Date available (Ngày có thể bắt đầu)
1. PERSONAL DATA – LÝ LỊCH CÁ NHÂN
Full Name Gender
Birthday Age
Address Phone No.
E-mail Address
Yes ( ) / No If yes, please put how many members
Dependents are the members you need to take care Nếu có, vui lòng cho biết có bao nhiêu người
Người phụ thuộc là người mà bạn cần phải chăm sóc
2. EDUCATION – TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Level - Cấp bậc Name & Address of school From year to year Area of Study
(Tên trường & địa chỉ) (Thời gian) (Lãnh vực học)
High School
Trung học
College or University
Cao đẳng/Đại học
Others/Khác
3. LANGUAGES – NGOẠI NGỮ
Level Beginner Business Native
English/Tiếng Anh
Japanese/Tiếng Nhật
4. COMPUTER – VI TÍNH (Describe any software, programs/Liệt kê các phần mềm,chương trình,ứng dụng)
5.HOBBIES & INTERESTS – THÚ TIÊU KHIỂN
6.EMPLOYMENT RECORD – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Please write down the 3 lastest employement in chronological order
(ghi lại quá trình làm việc đối với 3 công việc gần nhất.)
No. Name of Company & Address Last position Employment period Previous salary
(Thâm niên công tác) Lương
STT (Tên Cơ quan & Địa chỉ) (Chức vụ) From (Từ) To (Đến)
1
2
3
7.CV - BẰNG CẤP ĐÍNH KÈM